SK

Obchodné podmienky

 

I. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zo strany zákazníka (ďalej označovaný ako „Kupujúci“) u spoločnosti Bageterie Boulevard CEE s.r.o. (46476849, ďalej označovaná ako „Predávajúci“), a to prostredníctvom webových stránok bbbox.sk, (spoločne označované ako „bbbox.sk“).

Používaním bbbox.sk a/alebo objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „Podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto Podmienkam.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli Kupujúcemu použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na bbbox.sk v určitú dobu neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na vašu objednávku sa vzťahuje tá verzia Podmienok, ktorá je zverejnená na bbbox.sk v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.

Tieto Podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. OBJEDNÁVKY

2.1 Na webovom portáli sú uvedené informácie o tovaru a jeho vlastnostiach, o jeho cenách a o nákladoch spojených s dodaním tovaru pri doručovaní v rámci vymedzeného územia Slovenskej republiky. Tovar je doručovaný iba na vymedzenom území Slovenskej republiky, ktoré Kupujúci nájde na webovom portáli v sekcii "mapa-rozvozu", kde sú uvedené mapy rozvozov s rôznymi zónami rozvozu, v rámci ktorých je stanovená cena za rozvoz a doba doručenia tovaru. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom portáli.

 

2.2 Objednávku tovaru je možné urobiť:

(A) prostredníctvom webového portálu bbbox.sk (ďalej len "Objednávka prostredníctvom webového portálu");

(B) elektronickou poštou na adrese info@bbbox.sk (ďalej len "Emailová Objednávka");

(Ďalej spoločne len "Objednávka" alebo "Objednávky").

 

2.3 Objednávky je možné urobiť počas prevádzkovej doby podľa nasledujúcej vety, najneskôr však 120 minút pred zvoleným časom doručenia a koncom Prevádzkové doby. Prevádzková doba je v pracovné dni v čase od 10.00 hod do 21.00 hod a cez víkend v čase od 10.00 hod do 21.00 hod. Ak je vykonávaný rozvoz, tak je Rozvážka možná medzi 10.00 hod a 21.00 hod v pracovné dni a medzi 10.00 hod a 21.00 hod cez víkend (ďalej len "Prevádzková doba").

2.4 Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.

 

Objednávka prostredníctvom webového portálu

2.5 Objednávku tovaru prostredníctvom webového portálu vykoná Kupujúci po registrácii alebo následne po prihlásení na webovom portáli a po vyplnení potrebných údajov. Počas registrácie je Kupujúci vyzvaný k vytvoreniu prístupového hesla k svojmu zákazníckemu účtu na webovom portáli. Kupujúci je povinný uchovávať toto heslo v tajnosti a nezdieľať ho s ďalšími osobami. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu urobené.

2.6 Kupujúci vytvorí Objednávku označením jednotlivých položiek tovaru a vyplnením požadovaných údajov a Objednávku odošle (urobí) Predávajúcemu prostredníctvom kliknutia na tlačidlo "Potvrdiť[TT2] ". Každá Objednávka uzavretá prostredníctvom webového portálu sa berie ako zaväzujúca k platbe, teda Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“ prijíma povinnosť za Tovar zaplatiť úmernú čiastku uvedenú v Objednávke. Kupujúci má možnosť údaje uvedené v Objednávke, teda vrátane údajov o objednanom tovaru, skontrolovať a prípadne zmeniť do doby jej odoslania. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatí Objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len "E-mailová adresa Kupujúceho"). Prílohou potvrdenia Objednávky je odkaz na tieto Obchodné podmienky, ktorých aktuálne znenie je vždy umiestnené na webovom portáli.

2.7 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu Predávajúceho informovať, ak má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenej svojho hesla tretej osobe. V prípade odôvodnené obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu zákazníckeho účtu Kupujúceho, je predávajúci oprávnený účet Kupujúceho zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škody, ktoré mu vznikli v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

 

 

E-mailová objednávka

2.9 Na základe uskutočnenej E-mailové Objednávky Kupujúceho zaslaním na vyššie uvedenú e-mailovú adresu prevedie Predávajúci zadanie Objednávajte do webového portálu a potvrdí Kupujúcemu prijatí Objednávky elektronickou poštou, a to na E-mailovú adresu Kupujúceho. E-mailová Objednávka Kupujúceho musí obsahovať aspoň meno a priezvisko, alebo obchodné meno a identifikačné číslo Kupujúceho, množstvo a druh doručovaného tovaru, adresu a čas doručenia, telefónne číslo Kupujúceho - ak nebude E-mailová objednávka obsahovať niektorý z údajov uvedených v tomto ods. 2.9 Obchodných podmienok, Predávajúci nie je povinný zadať Objednávku do webového portálu a Objednávku Kupujúceho prijať. Každá e-mailová Objednávka sa berie ako zaväzujúca k platbe, teda Kupujúci zaslaním Objednávky prijíma povinnosť za Tovar zaplatiť úmernú čiastku uvedenú na webovom portáli. Prílohou potvrdenia (prijatia) Objednávky je odkaz na tieto Obchodné podmienky, ktorých aktuálne znenie je vždy umiestnené na webovom portáli.

 

III. UZAVRETIE ZMLUVY

3.1 Zmluva je uzavretá okamihom doručením prijatí Objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na E-mailovú adresu Kupujúceho, toto platí aj v prípade Telefonické Objednávky a E-mailové Objednávky. Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné.

3.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu, tu akceptovať Objednávku najmä, nie však výlučne s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu a / alebo tieto Obchodné podmienky, či v prípade naplnenia výrobných či dodávkových kapacít.

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci si pri zadávaní Objednávky môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:

 

(A) bezhotovostnou platbou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány;

(B) v hotovosti platbou pri prevzatí tovaru na prevádzke Predávajúceho;

(C) bezhotovostnou platbou v prevádzkach Predávajúceho prostredníctvom platobnej karty akceptovanej Predávajúcim; alebo

(D) bezhotovostne bankovým prevodom v prípade, že Predávajúci Kupujúcemu umožnil platby na fakturu

 

Spoločne s úhradou kúpnej ceny tovaru je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady na doručenie tovaru v súlade so zmluvou.

 

4.2 Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

4.3 V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný tovar, vyhradzuje si predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného tovaru Kupujúcim uhradená vopred.

4.4 Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o vykonaných platbách daňový doklad, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu vo formáte pdf príslušnú faktúru na emailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade platby v momente osobného odberu alebo pri platbe rozvozci odovzdá Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad pri odbere tovaru.

 

V. DORUČENIE TOVARU

5.1 Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar v rámci prevádzkovej doby doručiť na adresu uvedenú v Objednávke, prípadne na adresu prevádzky Predávajúceho v prípade osobného vyzdvihnutia, a v termíne, ktorý je v Objednávke uvedený, pričom tento nemôže nastať skôr ako za 120 minút od realizácie objednávky. V prípade, že nastanú situácie, ktoré priamo ovplyvnia oneskorenie dodávky (dopravné komplikácie, nehoda, zhoršené poveternostné vplyvy, a pod.), Môže dôjsť k oneskoreniu dodania tovaru. V tomto prípade bude Kupujúci telefonicky informovaný o čase dodania. Za meškanie, či nedodanie nezavinené Predávajúcim nenesie Predávajúci zodpovednosť, a preto toto nie je dôvodom oprávnenej reklamácie.

5.2 Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný tovaru prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenie tovaru Kupujúcim bez relevantného dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie kúpnej ceny tovaru a nákladov na doručenie tovaru.

5.3 Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar po prvé dvere adresy uvedenej v Objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, kancelárske budovy na recepcii, rodinného domu pod. Predávajúci nie je povinný dodať tovar Kupujúcemu k dverám jeho bytu, pokiaľ si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (napr. imobilita) a jeho požiadavka na toto doručenie bol potvrdený zo strany Predávajúceho.

 

VI. ZMENA OBJEDNÁVKY

6.1 Objednávka je pre Kupujúceho záväzná od chvíle jej odoslania Predávajúcemu prostredníctvom webového portálu a / alebo uskutočnením Telefonické objednanie alebo E-mailové Objednávky. Po odoslaní Objednávky môže Kupujúci zmeniť čas doručenia, adresu doručenia či množstvo a druh doručeného tovaru (nie však tak, aby Objednávku stornoval, teda aby zmenil množstvo objednávaného Tovar na žiadne), a to vždy najneskôr 180 minút pred požadovaným doručením.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť potvrdenú Objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donášce objednaného tovaru Kupujúcemu (napr. Vyčerpanej kapacite rozvážkovej služby či za iných okolností). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na ním uvedenom telefónnom čísle za účelom dohody o zmene termínu doručenia Objednávky. V prípade, že Kupujúci s posunutím doručenia Objednávky nebude súhlasiť a už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní od zrušenia Objednávky Predávajúcim alebo jej časti. Kupujúci je v zmene Objednávajte povinný uviesť číslo Objednávky a dátum Objednávky tovaru.

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMÁCIA TOVARU

7.1 Kupujúci v súlade s občianskym zákonníkom nemá právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na tovar záručnú dobu.

7.2 Pri predaji tovaru Kupujúcemu Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať všeobecne platným normám.

7.3 Kupujúci je povinný odovzdaný tovar ihneď skontrolovať a zistené nedostatky okamžite oznámiť Predávajúcemu, a to na potvrdenie o odovzdaní tovaru, resp. ústne v prípade osobného prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak tovar pri odovzdaní Kupujúcemu bude vykazovať vady, v dôsledku ktorých ho nebude možné použiť k jeho účelu (zo zrejmých dôvodov, a to napr. keď je u tovaru zjavná nespôsobilosť na konzumáciu), vráti tovar ihneď príslušnej osobe, ktorá mu ho za Predávajúceho odovzdala . Kupujúci súhlasí s tým, že s ohľadom na povahu tovaru nemusí byť na neskoršie reklamácie braný ohľad, a to v prípade, že kupujúci nereklamoval zjavné vady tovaru pri jeho odovzdaní.

7.4 V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode so Zmluvou, jedná sa o chybný tovar a Kupujúci môže požadovať, ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bezplatné odstránenie vady Tovaru alebo výmenu tovaru za nový tovar. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

7.5 V prípade uplatňovanej reklamácie je Kupujúci povinný preukázať dôvody reklamácie.

7.6 Predávajúci vydá Kupujúcemu na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia.

7.7 Kupujúci je oprávnený reklamácie uplatňovať elektronickou poštou na adrese info@bbbox.sk. O reklamácii sa rozhodne bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady.

7.8 Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.9 Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ku dňu vydania těchto Podmienok je príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, http://www.soi.sk, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, http://www.sospotrebitelov.sk/ a OMBUDSPOTÒ, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad, IČO: 37 872 117. Príslušné oprávnené právnické osoby sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na webovom sídle  http://www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Ak je kupujúci spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (webové sídlo Európskeho spotrebiteľského centra v SR: http://www.esc-sr.sk).

 

VIII. OSTATNÉ

8.1 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo akékoľvek iné následky vzniknuté Kupujúcemu na základe alebo v súvislosti s konaním Kupujúceho alebo okolností na strane Kupujúceho.

8.2 Kupujúci súhlasí, že predávajúci nenesie zodpovednosť za plynulý neprerušený a bezchybný a bezpečný chod webového portálu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového portálu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

8.3 Dostupnosť tovaru je viazaná na skladové zásoby a výrobnú kapacitu Predávajúceho a Predávajúci dostupnosť tovaru negarantuje. V prípade, že nebude možné Objednávku z akýchkoľvek dôvodov na strane predávajúceho potvrdiť, bude o tom Kupujúci informovaný prostredníctvom E-mailové adresy Kupujúceho.

 

IX. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, ZNEUŽITIA SLUŽBY, DOSTUPNOSŤ SLUŽBY, ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

9.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webový portál (vrátane fotografií propagovaných služieb a / alebo tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje používať webový portál výhradne pre svoju potrebu, a že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť (napr. Uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webový portál.

9.2 Prístup a použitia webového portálu zo strany Kupujúceho v súlade s Podmienkami je bezplatný.

9.3 Kupujúci nie je oprávnený pri užití webového portálu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového portálu. Webový portál je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných užívateľov webového portálu, a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4 Kupujúci užíva webový portál na vlastné riziko a súhlasí s tým, že fotografie na webovom portáli sú len ilustratívne.

9.5 Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, užitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na webovom portáli, tj. Za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu dát Kupujúceho alebo iné tretie osoby užívajúce webový portál, neoprávnený prístup k prenosom a dátam týchto osôb, zmeny takých dát, ako aj ďalšie hmotné a nehmotné straty.

9.6 Všetky informácie zverejňované na webovom portáli sú uvádzané pri najlepšom vedomí a svedomí Predávajúceho, a tento nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. Predávajúci sa tiež zrieka všetkých záruk, že materiál uvedený na webovom portáli je nezávadný.

9.7 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Kupujúceho alebo inej tretej osoby k webovému portálu.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, e-mail: info@soi.sk, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk, adresa: P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

10.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

10.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

10.5 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.6 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.7 Znenie týchto Podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2023.

 

 

pravidelní zákazníci

BB Box BB Box BB Box BB Box BB Box BB Box