SK

Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením objednávkového formulára, vyplnením kontaktného formulára či registráciou poskytujete prevádzkovateľovi e-shopu spol. Bageterie Boulevard CEE s.r.o., IČO: 46476849, so sídlom Fraňa Král'a 35, Bratislava 811 05 (ďalej len ako "Správca" či "Správca osobných údajov") možnosť využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete v súlade s nariadením GDPR uplatniť.

INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A AKO JE VYUŽÍVAME

V súvislosti s nákupom spracovávame údaje v rozsahu vyplnenom v objednávkovom formulári (predovšetkým meno, kontaktné údaje, adresu doručenia a Vaše fakturačné údaje). Tieto údaje potrebujeme predovšetkým na zabezpečenie plnenia zmluvy, na základe ktorej Vám Vami zvoleným spôsobom doručíme objednaný tovar. Z dôvodov splnení zmluvy budeme spracovávať Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú k naplneniu našich povinností.

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodov zaistenia prepravy (naplnenie našej časti zmluvy). Tieto údaje odovzdávame prepravným spoločnostiam. Z dôvodu možných reklamácií ako zo strán zákazníka, tak zo strany prepravcu Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Vami zadané kontaktné údaje potom budeme využívať aj pre evidenčné účely a pre zasielanie dodatkových informácií a obchodných oznámení. Je v našom oprávnenom záujme držať si databázu našich zákazníkov, tak ako je v našom oprávnenom záujme mať možnosť Vás osloviť s našimi dobre mienenými obchodnými ponukami. Evidenciu našich zákazníkov potom potrebujeme najmä z dôvodu ochrany našich práv alebo pre prípad vzniku súdneho sporu. Z marketingových a evidenčných dôvodov budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky. Ale nebojte sa, nebudeme Vás zasielaním obchodných oznámení obťažovať, ostatne v každom takomto zaslanom oznámení sa dozviete nielen, že sa jedná o obchodné oznámenia, ale každé bude obsahovať aj odkaz, po ktorého prekliknutí Vám už obchodné oznámenia zasielať nebudeme.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári (meno a e-mail) využijeme pre vyriešenie Vami zaslané správy. Po vyriešení Vami zaslanej správy tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme.

V prípade, že vytvoríme akýkoľvek účtovný doklad obsahujúci Vaše osobné údaje, máme zákonnú povinnosť takýto účtovný doklad archivovať po dobu 10 rokov.

Spracovaním Vašich osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem prepravných spoločností, priamych dodávateľov, osôb v skupine Crocodille a franšízantov konceptu Bageterie Boulevard nebudú Vaše osobné údaje bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. Zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajín mimo EÚ.

 

AKÁ VÁM GDPR DÁVA PRÁVA A AKO ICH U NÁS VYUŽIŤ

PRÁVO NA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ A PRÁVO NA ICH OPRAVU

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovu adresu info@boulevard.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše údaje nami budú spracované, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcom údaje o užívaní súboru cookies, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@boulevard.sk upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke oddelenie je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo namietať proti spracování OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípadoch, v ktorých spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu info@boulevard.sk. Ak takúto námietku podáte, nebudeme môcť Vaše osobné údaje spracovávať, kým nepreukáže, aký závažný opodstatnený dôvod na spracovanie máme, a že tento náš dôvod preváža na Vašimi záujmy, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov.

Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (napr. Z dôvodov zasielanie obchodných oznámení), nebudeme naďalej Vaše údaje na účely priameho marketingu spracovávať.

PRÁVO NA OBMEDZENIA práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazanie, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

  • Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
  • Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnenej a Vy, namiesto o vymazanie, požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@boulevard.sk o obmedzenie ich použitia.
  • Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
  • Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Práva byť zabudnutý (PRÁVO NA vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

  • hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali,
  • ak vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a / alebo
  • neoprávnene, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@boulevard.sk takto spracovávané osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

 

PRÁVO NA POSKYTNUTIE ÚDAJOV VO strojovo čitateľnej formy

Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@boulevard.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané Vaše osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. Vo formáte * .xls, * .csv, alebo v obdobnom formáte). Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

Právo sťažovať NA ÚRADE na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím najprv priamo na nás. Pokiaľ by Vám snáď ani naši kolegovia nedokázali pomôcť, máte samozrejme právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, na e-mailu info@pdp.gov.sk, či akúkoľvek inú cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.dataprotection.gov.sk

pravidelní zákazníci

BB Box BB Box BB Box BB Box BB Box BB Box